Stadgar

Stadgar antagna vid årsmöte 140422, Göteborg

STADGAR

Föreningen

Brukarrådet för Missbruksfrågor Västra Götaland

Brukarrådet har bildats av ideella föreningar i Västra Götaland med de gemensamma syften och ändamål som framgår av dessa stadgar.

§ 1. Syfte

Brukarrådet är en ideell förening och utgör ett nätverk för frågor kring brukarorganisationernas inflytande över utformning och kvalitet inom den samlade missbruksvården i Västra Götaland.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen består av frivilligorganisationer inom hela Västra Götaland och organiserar samverkan mellan kommunerna, regionen ochmedlemsorganisationerna, på vilkas uppdrag föreningen agerar.

Brukarrådets syfte är att skapa en organisatorisk plattform för regional, delregional och kommunal samverkan inom beroendevården i Västra Götaland och dess 49 kommuner samt Västra Götalandsregionen.

Den grundläggande värderingen utgår från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna om alla människors lika rätt och värde oavsett ålder, kön, etniskt ursprung eller funktionshinder. Vi betonar alla människors okränkbarhet..

Det innebär att alla medborgare ska få möjlighet att utvecklas och bidra till samhällets utveckling, var och en utifrån sina egna unika förutsättningar.

§ 2. Uppdraget  

Föreningen främjar utvecklingen när det gäller missbruksfrågor i dialog med politiker, tjänstemän och andra beslutsfattare inom socialtjänst och beroendevård i hela Västra Götaland.

Föreningens medlemmar har det gemensamt att de engagerar sig för och strävar efter att påverka frågor som är viktiga för dess medlemmars och andra brukarespsykiska och fysiska hälsa och som gynnar deras tillfrisknande.

§ 3. Medlemskap

Föreningen består på regional nivå av organisationer som var för sig representerar människor med missbruksproblematik samt deras anhöriga. Arbetet sker på regional, delregional och kommunal nivå.

För att beviljas medlemskap ska organisationen

 • vara en brukar-, anhörig- eller s.k. patientorganisation
 • vara verksam helt eller delvis inom Västra Götaland
 • ansluta sig till nätverkets organisatoriska plattform och grundläggande värderingar
 • vara demokratisk och medlemsstyrd
 • vara beredd att aktivt delta i föreningens arbete

Ansökan om in- och utträde ska ske skriftligt och behandlas av styrelsen.

Organisationer som ingår i föreningen strävar efter att upprätthålla:

 • en demokratisk och öppen beslutsprocess
 • lika behandling mellan organisationerna
 • full insyn i föreningens ekonomi och verksamhet

Associativt medlemskap

Organisationer som inte uppfyller villkoren eller av andra skäl inte vill eller kan ingå som ordinarie medlem kan samverka genom att associeras till föreningen. De kommer att hållas informerade om verksamheten samt ha närvaro- och förslagsrätt men inte beslutsrätt.

§ 4. Arbetsformer

ÄNDAMÅL

Brukarrådet vill

 • genom organiserad samverkan medverka till att beroendevården utvecklas på ett humant, effektivt och säkert sätt – genom att berörda samhällsorgan tar tillvara den erfarenhet och kraft som medverkan från patienter, brukare och anhöriga erbjuder
 • stödja och bidra till att utveckla patienters, brukares och närståendes organiserade inflytande på alla nivåer i samhället
 • stödja och bidra till utvecklingen av egenmakt, självhjälp och tillfrisknande.
 • medverka till att missbruksvården tillhandahåller vård av god kvalitet, baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet, i den omfattning och på så sätt att vården är lättillgänglig, demokratisk och rättssäker.
 • medverka till att samhället utvecklar tidiga och effektiva förebyggande insatser, så att missbruksberoendet så långt möjligt minimeras
 • med sin särskilda kompetens medverka i informations- och kunskapsspridning, opinionsbildning om vård, stöd, behandling, bemötande, anpassning och hjälpmedel
 • ge de samverkande organisationerna möjlighet att fördjupa kunskapen om varandras verksamhetsområden samt utbyta erfarenheter och information
 • samverka med myndigheter samt med andra aktörer på regional, delregional och kommunal nivå

STYRELSE/ARBETSMÖTEN

Föreningens verksamhet leds av en styrelse med minst 7 ledamöter som består av en person som är sammankallande – ordförande – och denne fungerar också som mötesordförande och korrespondent. I styrelsen finns också en sekreterare som för mötesanteckningar vid varje möte och protokoll vid behov samt en person som inför styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi.

Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott.

Föreningen håller regelbundet arbetsmöten i den omfattning som bedöms nödvändigt för framgång i verksamheten.

Varje medlemsorganisation har möjlighet att delta med maximalt två personer per arbetsmöte. Dessa två personer utses av sin medlemsorganisation och anmäls till föreningen. Ersättare kan också utses och anmälas. Alla ordinarie kallas till alla arbetsmöten. Ordinarie ledamot ansvarar för att vid behov kalla in ersättare.

§ 5. Verksamhet

Föreningen har till uppgift att utveckla metoder för brukar-, anhörig- och patient-inflytande samt i övrigt arbeta för att uppnå de mål om en bättre beroendevård som anges i ändamålen.

Arbetssättet bör vara sådant att flertalet av de som deltar i föreningens styrelse eller arbetsmöten kan engageras i träffar med beslutsfattare och i andra övergripande aktiviteter.

Verksamheten ska bedrivas långsiktigt, planmässigt och målinriktat.

Inriktningen för verksamheten är omhändertagande av beroende/missbrukare, hela vårdkedjan och förebyggande verksamhet.

Föreningen är också en resurs för samverkan mellan de i rådet ingående medlemsorganisationerna.

§ 6. Ekonomi

Föreningens verksamhet bör huvudsakligen finansieras genom regionala, del-regionala och kommunala bidrag.

Särskilda projekt, konferenser, utgivning av skrifter osv. kan finansieras av fonder eller genom bidrag från annat håll, exempelvis via samverkan med partners eller sponsorer.

Föreningen utser en förvaltare inom eller utom föreningen för den ekonomiska redovisningen och hanteringen av intäkter och kostnader. Räkenskapsåret omfattar kalenderår.

Styrelsen utser inom sig två personer som har attesträtt.

För enskilda övriga aktiviteter och projekt upprättas särskild budget och dessa verksamheter redovisas för sig.

§ 7. Beslutande arbetsmöten

Föreningen inbjuder årligen till två arbetsmöten för beslut om verksamheten.

 1. Ett årsmöte senast under april månad som beslutar om och utser
 2. verksamhetsberättelse och bokslut
 3. ansvarsfrihet för styrelsen
 4. ordförande
 5. årets styrelse
 6. valberedning

Till detta möte anmäler medlemsorganisationerna vilka ordinarie ledamöter och ersättare som ska ingå i arbetsmöten.

 • På hösten inbjuder styrelsen medlemsorganisationerna senast i november till ett möte som beslutar om arbetsplan och budget för det kommande året. I anslutning till detta möte kan medlemsorganisationerna komplettera sina ordinarie ledamöter och ersättare i arbetsmötet.

Styrelsen förbereder och kallar till årsmöte och höstmöte senast 4 veckor före resp möte.

§ 8. Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske vid årsmöte med minst 2/3 majoritet eller beslut på två arbetsmöten varav ett är ordinarie årsmöte.

§ 9. Upplösning

För beslut om upplösning av föreningen fordras tre fjärdedels majoritet vid två på varandra följande ordinarie möten.

När beslut om upplösning fattas återbetalas tillgångarna till bidragsgivarna när så krävs.

Eventuella resterande medel fördelas lika mellan medlemsorganisationerna.

Ladda ner stadgar nedan