Om Brukarrådet

Brukarrådet för missbruksfrågor Västra Götaland

Är en organisatorisk plattform för regional, delregional och kommunal samverkan inom missbruksvården i Västra Götalandsregionen och dess 49 kommuner. Brukarrådet är en paraplyorganisation bestående
av ideella föreningar.
Vår grundläggande värdering utgår från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna om alla människors lika rätt och värde oavsett ålder, kön, etniskt ursprung eller funktionsnedsättning.

Brukarrådet uppdrag

Föreningen främjar utvecklingen när det gäller missbruksfrågor i dialog med politiker, tjänstemän och andra beslutsfattare inom socialtjänst
och beroendevård.
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.
Föreningen medlemmar har det gemensamt att de engagerar sig för och strävar efter att påverka frågor som är viktiga för dess medlemmars och andra brukares psykiska och fysiska hälsa och som gynnar deras livsvillkor.

Vår verksamhet

Föreningen har som uppgift att utveckla metoder för brukar-, anhörig-, och patientinflytande inom beroendevården. Verksamheten ska bedrivas långsiktigt, planmässigt och målinriktat.
Kunskapsspridning är en viktig del i vår verksamhet vilket görs genom föreläsningar, konferenser, utbildningar och debattartiklar.
Föreningen erbjuder brukarstyrda brukarrevisioner av vård och behandling av missbruk och beroende som bedrivs i kommunal, regional eller privat regi.
Föreningen är också en resurs för samverkan för Brukarrådet medlemmar.


Våra medlemmar

Föreningen Brukarrådet för Missbruksfrågor Västra Götaland består av organisationer som var för sig representerar människor med missbruksproblematik samt deras anhöriga.

Våra medlemmar kännetecknasav att:

  • Att de är en brukar-, anhörig- eller patientorganisation som är verksam helt eller delvis inom Västra Götaland
  • Att de anslutit sig till nätverkets organisatoriska plattform och grundläggande värderingar
  • Att de är demokratiskt och medlemsstyrda föreningar
  • Att vara beredda att aktivt delta i brukarrådets arbete

Medlemsorganisationer

Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland
KF Länken  – Trollhättan
KF Länken Kungälv
Hela Människan VG
Fria Sällskapet Länkarna Borås
Vägen Ut!
Verdandi Trollhättan
Spelberoendes förening Göteborg
IOGT-NTO Väst