Om Brukarrådet

Missbruk/beroende Sverige

Vi är ett projekt som får medel av Allmänna Arvsfonden. Ett projekt som är
till för att stärka de Brukarråd inom missbruk och beroende som finns runt
om i Sverige. Målet är att det ska finnas Brukarråd i alla Sveriges regioner.
Genom detta projekt avser vi skapa det nationella kansli som behövs för att
genom riktade aktiviteter stödja de regionala brukarråden med utbildningar,
kommunikationsstrategier, organisering och till viss del ekonomiskt när vi
har våra nationella träffar.

Syftet är att ge en organisatorisk plattform för det nationella brukarrådet.
Syftet är vidare att framföra de regionala brukarrådens – våra medlemmars
idéer och bidra med insatser som värnar om den enskilde brukarens
möligheter och rättigheter. Vi blir en samlad kraft och en röst nationellt
utifrån ett brukarperspektiv inom missbruk/beroende av alkohol, narkotika,
läkemedel och spel.

Praktiskt innebär det att vi genom ett centralt kansli som inte finns idag och
om bud i viktiga orter för utvecklingsarbetet utgör en central stödfunktion för alla brukarorganisationer i landet som vill verka för en bättre
missbruks/beroendevård.

Samverkan