Vad är vi ÖVERENS OM?

Ännu en gång har Brukarrådet för Missbruksfrågor inbjudit in till seminarium på Hvidehus!

Vad är vi ÖVERENS OM egentligen?

Torsdagen den 27 april var det dags för dagens moderator Jan Linde att hälsa det 40-tal personer som kommit för att ta del av en eftermiddag med varierat innehåll men med ett tydligt fokus på aktuella avtal, överenskommelser och rapporter vilka påverkar arbetet kring personer i beroende och missbruk i Västra Götaland.

Den första frågan som ställdes var: Vad pågår i Västra Götaland just nu?

Under detta inledande pass gav Jan Linde en kort beskrivning av att det sker många olika processer just ni i länet, vilka alla syftar till ett ökat samarbete och för att skapa aktiv dialog för ett hållbart samhälle. Han förde också ett resonemang kring att ett nytt samhälle håller på att växa fram. Vi går från traditionell offentlig förvaltning till en ny offentlig samhällsstyrning där ökad dialog och samverkan är drivande faktorer.

Moderator Jan LInde inleder semianriet med Håkan Blom

Emma Ekblom gjorde sedan en kort presentation av det nyligen framtagna Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland vilket trädde i kraft 1 april i år. Lite extra tid lades vid underavtalet Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk. Det fördes ett kortare resonemang om vad avtalen innebär med fokus på hur de ska underlätta i det fortsatta arbetet för en mer samordnad vård och omsorg som bidrar till förbättringar för patienter och brukare. För att läsa mer om dessa avtal rekommenderade Emma alla att gå in på http://www.vgregion.se/hosavtal där det finns mycket information och material att ta del av.

Som avslutning på dagen gjordes en presentation av resultat från enkät utskickad under våren till alla vårdcentraler och kommuner i Västra Götaland. En enkät som styrelsen för Brukarrådet för missbruksfrågor beslutat om att genomföra för att få en bild av hur samverkan fungerar mellan olika aktörer, kartlägga vart patienter/brukare hänvisas/remitteras vid behov av behandling, förekomst av brukarinflytande och om intresse finns för att genomföra brukarstyrda brukarrevisioner, detta tillsamman med syftet att sprida kunskap om det regionala Brukarrådet och vad dess uppdrag är.

Slutsatser som drogs var att i det försatta arbetet för en mer samordnad vård och omsorg som bidrar till förbättringar för patienter och brukare är det viktigt att:

  • hitta former för samverkan! När, var hur och vilka…
  • öka brukarinflytandet! Vad är brukarinflytande och hur kan man få till det i praktiken?
  • genomföra fortbildningar med stöd i forskning, för att skapa en gemensam kunskapsgrund och målbild av de insatser som görs.

För mer information om enkät och resultat.