Arbetsplan 2021

Brukarrådet för missbruksfrågor i Västra Götaland

Brukarrådets syfte

Brukarrådet är en ideell förening och utgör ett nätverk för frågor kring brukarorganisationernas inflytande över utformning och kvalitet inom den samlade missbruksvården i Västra Götaland.

Brukarrådets uppdrag

Att främja utvecklingen när det gäller missbruksfrågor i dialog med politiker, tjänstemän och andra beslutsfattare inom socialtjänst och beroendevård i hela Västra Götaland.

Enligt stadgarna är Brukarrådets uppgifter:
Föreningen har till uppgift att utveckla metoder för brukar-, anhörig- och patientinflytande, samt i övrigt arbeta för att uppnå de mål om en bättre beroendevård som anges i ändamålen.
Arbetet bör vara sådant att flertalet av de som deltar i föreningens styrelse eller arbetsmöten kan engageras i träffar med beslutsfattare och i andra övergripande aktiviteter.
Verksamheten ska bedrivas långsiktigt, planmässigt och målinriktat.
Inriktningen för verksamheten är omhändertagande av beroende/missbrukare, hela vårdkedjan och förebyggande verksamhet.
Föreningen är också en resurs för samverkan mellan de i rådet ingående medlemsorganisationerna.

Inriktning 2021

Brukarstyrd brukarrevision:
Med brukarstyrd brukarrevision avses en utvärdering ur ett användarperspektiv.
Föreningen ska driva arbetet kring ”Brukarstyrd brukarrevision – en väg till ökat brukarinflytande inom missbruksvården”. Detta för att sprida metoden och erhålla uppdrag att genomföra brukarstyrda brukarrevisioner inom Västra Götaland.
Föreningen Brukarrådet för missbruksfrågor i Västra Götaland avser att organisera brukarrevisioner i första hand inom offentligt finansierad vård.

Utarbetande av vägledningar och handlingsplaner:
Föreningen ska finnas som stöd för kommunalförbund och kommuner i Västra Götaland, i utarbetandet av vägledningar och handlingsplaner för missbruksvården som ska tas fram utifrån Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevården.

Opinionsbildning:
Föreningen ska arbeta opinionsbildande för att marknadsföra Brukarrådet och lyfta frågor kring missbruksvården i Västra Götaland.

Aktiviteter 2021

 • Sakfrågor att driva:
  Brukarinflytande
  Fungerande samverkan socialtjänst – sjukvård.
  Tillgänglighet och Bemötande.
  Tillnyktring – avgiftning/abstinensbehandling.
 • Informera om Brukarrådet till politiker och andra beslutsfattare inom region, hälso- och sjukvårdsnämnder, kommunalförbund och kommuner, samt etablera permanenta kontakter med dessa för att bli delaktiga i arbetet för en bättre missbruksvård i hela Västra Götaland.
 • Sprida kunskap om och erbjuda brukarstyrd brukarrevision till socialtjänst och missbruksvård inom Västra Götaland. Med brukarstyrd brukarrevision avses en utvärdering ur ett användarperspektiv. Det regionala brukarrådet avser att organisera brukarrevisioner i första hand inom offentligt finansierade vårdgivare.
 • Det regionala brukarrådet ska fortsätta att arbeta med konceptet ”Brukarstyrd brukarrevision – en väg till ökat brukarinflytande inom missbruksvården”. För att kunna tillgodose de förfrågningar som inkommer om att genomföra brukarstyrda brukarrevisioner ska fler personer utbildas i metoden samtidigt som de redan utbildades ska få en uppdatering i arbetssättet. Denna utbildning sker i samarbete med studieförbundet NBV.
 • För att bidra till att höja medvetenhet och kunskapsnivån om brukares erfarenheter, situation och behov ska länstäckande konferenser anordnas. Till dessa ska professionella och ideella inom området bjudas in.
 • Det regionala brukarrådet ska arbeta för att lokala brukarråd för missbruksfrågor ska finnas inom alla Västra Götalands sjukhusområden.
 • Arbeta för att Brukarrådet bli en del av vårdsamverkansstrukturen i Västra Götaland
 • Det regionala Brukarrådet ska arbeta för att lyfta brukarnas röster när och där det finns behov av insatser från både kommun och privat/offentlig sjukvård. För att brukarna ska få bästa möjliga vård, stöd och omsorg behöver dessa frågor aktualiseras och förtydligas i de vårdsamverkansstrukturer som finns i Västra Götaland.
 • Verka för att värva fler organisationer till Brukarrådet.
 • Det regionala brukarrådet ska verka för bättre stöd för anhöriga till missbrukare genom att engagera föreningar i regionen som arbetar med frågorna samt delta i projekt och aktiviteter som rör anhörigstöd.
 • Det regionala brukarrådet ska aktivt arbeta för samverkan med andra brukarråd i Västra Götaland, där ibland NSPHiG.