Om oss

Brukarrådets är en organisatorisk plattform för regional, delregional och kommunal samverkan
inom missbruksvården i Västra Götalandsregionen och dess 49 kommuner.

BRUKARRÅDETS UPPDRAG

Föreningen främjar utvecklingen när det gäller missbruksfrågor i dialog med politiker, tjänstemän och andra beslutsfattare inom socialtjänst och beroendevård i hela Västra
Götaland.
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.
Föreningens medlemmar har det gemensamt att de engagerar sig för och strävar efter att påverka frågor som är viktiga för dess medlemmars och andra brukares psykiska och fysiska hälsa och som gynnar deras livsvillkor.

Vår verksamhet

Föreningen har till uppgift att utveckla metoder för brukar-, anhörig- och patientinflytande samt i övrigt arbeta för att uppnå de mål om en bättre beroendevård som anges i ändamålen.
Verksamheten ska bedrivas långsiktigt, planmässigt och målinriktat.
Inriktningen för verksamheten är omhändertagande av beroende/missbrukare, hela vårdkedjan och förebyggande verksamhet.
Föreningen avser erbjuda brukarrevision av vård och behandling av missbruk och beroende, bedrivna i kommunal och regional eller privat regi.
Föreningen är också en resurs för samverkan för de i rådet ingående medlemsorganisationerna.

Arbetsområden

  • Att lokala brukarråd etableras
  • Att Brukarna bli en del av vårdsamverkansstrukturen i Västra Götaland
  • Att Brukarstyrda Brukarrevisioner görs i varje sjukhusområde
  • Satsning på anhörigorganisationer och anhörigstöd
  • Kunskapshöjande insatser
  • Samverka med befintliga brukarråd

Våra syften

Brukarrådets är en organisatorisk plattform för regional, delregional och kommunal samverkan inom missbruksvården i Västra Götalandsregionen och dess 49 kommuner.

Brukarrådet är en ideell förening bestående av andra ideella föreningar. Vår grundläggande värdering utgår från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna om alla människors lika rätt och värde oavsett ålder, kön, etniskt ursprung eller funktionshinder. Vi betonar alla människors okränkbarhet.

I den svenska grundlagen betonas:

  • Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
  • Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Vi menar att alla medborgare ska få samma möjlighet att utvecklas och bidra till samhällets utveckling, var och en utifrån sina egna unika förutsättningar.

Styrelseledamöter

Vår styrelse som valdes på årsmötet 2018-04-11

Jan linde

Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland

Erling Zetterman

Hela Människan Västra Götaland

Anna Jacobsson

KF Länken Älvsborg

Gunnar
Gabrielsson

Vägen Ut Göteborg

Kalle Lundberg

KF Länken Älvsborg

Inger Hultin

Det Fria Sällskapet Länkarna Borås

personal

Gunilla Blad

Metodutvecklare

Medlemmar

Sällskapet Länkarna i Borås