Södra Älvsborgs Sjukhus

upptagningsområde: Alingsås, Bollebygd, Borås, Herrljunga, Lerum, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.

AKTUELLA MOTTAGNINGAR INOM BEROENDE

 Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning Beroende inkl LARO
Beroendemottagningen behandlar vuxna med beroendeproblematik i kombination med psykisk sjukdom. Mottagningen kan efter utredning och bedömning erbjuda läkemedelsbehandling, samtalsbehandling, insatser i samverkan med andra verksamheter och samverkan med närstående. Insatserna planeras tillsammans med den enskilde och utifrån individuella behov. 

LARO-mottagning
Knuten till beroendemottagningen finns också en LARO-mottagning, som erbjuder individuellt anpassad substitutionsbehandling. Syftet med behandlingen är att patienten ska upphöra med sitt opiatmissbruk och få en förbättrad hälsa och social situation. LARO är förkortning för läkemedelsassisterad rehabilitering för opioidberoende.

 Läs mer om Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning Beroende inkl LARO :

 http://sas.vgregion.se/avdelningar-och-mottagningar2/vuxenpsykiatrisk-mottagning-beroende-och-laro/

 

Allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningar
I viss mån behandlas även patienter med beroendeproblematik på våra allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningar.

Läs mer om Vuxenpsykiatrisk klinik och tillhörande enheter: http://sas.vgregion.se/om-sodra-alvsborgs-sjukhus/kliniker-och-ovrig-verksamhet/vuxenpsykiatrisk-klinik/

 

Heldygnsvård
Heldygnsvård för beroendepatienter i första hand Avdelning 2.

Läs mer om Avdelning 2: http://sas.vgregion.se/avdelningar-och-mottagningar2/vuxenpsykiatrisk-vardavdelning-2/

BRUKARRÅD OCH BRUKARINFLYTANDE

Inom Vuxenpsykiatriska kliniken vid SÄS är brukarmedverkan en naturlig del av ledningsarbetet, vilket gör patientrepresentanter delaktiga i vården. Genom att brukarna får möjlighet att påvisa brister som de upplever i vården skapas förhoppningsvis en effektivare organisation och därigenom en bättre vård. 

Det övergripande syftet med samverkan är att skapa en bättre balans mellan utförare och brukare, eller mellan vårdare och patienter. Genom att vi tar tillvara brukarnas erfarenheter och kunskaper uppstår en dialog som kan påverka de beslut vi fattar. 

Brukarsamordnaren har bl a till uppgift att förbereda brukarföreträdare att ingå i verksamhetens ledningsarbete och att informera och regelbundet hålla kontakt med intresseorganisationerna. 

Några viktiga områden för brukarmedverkan är: 

 • Brukarråd 
 • Representation i ledningsgrupp och arbetsgrupper
  – Vid ledningsgruppsmöten representeras Brukarrådet av två företrädare och brukare bjuds in att medverka i de arbetsgrupper som har särskilt intresse för  Brukarrådet. 
 • Deltagande vid chefsrekryteringar
  -Brukarrådet medverkar vid samtliga anställningar av chefer inom kliniken. 
 • Introduktion av sommarvikarier
  Brukare deltar i introduktion av sommarvikarier till vuxenpsykiatrin. Pratar då bland annat om brukarperspektiv och bemötande.
 • Brukarstyrd inläggning
  -”Bed on recept” är ett koncept från Nederländerna som prövats i Skåne med gott resultat. Målet är bl a att förebygga självskador, att patienterna i högre grad kan styra över sin situation och att undvika långa inläggningar. Max 3 nätter per inläggning och max 3 inläggningar per månad. Kliniken har infört detta med Avd 1 som pilotenhet.
 • Peer Support
  -Kliniken har för närvarande på en av våra avdelningar anställt två  s k peer support. 
  Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning blir professionellt verksamma inom vård och omsorg för att stötta brukare/patienter i deras återhämtningsprocesser.
  Läs mer på: 
  http://www.nsphig.se/peer-support/
 •  Brukarrevision
  -Under hösten 2017 har Brukarrådet med stöd av utbildade revisorer genomfört en s k brukarrevision vid ÖVM Björkängen. 
  Brukarrevision är en granskning av verksamhet eller enhet som ger vård, stöd eller service till människor. Den utformas och genomförs av brukare eller närstående med egna erfarenheter av likartad verksamhet.

  Metoder för genomförande av brukarrevisioner
  NSPHiG har utvecklat en metod för brukarstyrd brukarrevision. En kartläggning utförs gällande erfarenheten av- och attityderna till den vård och stöd som brukarna får. Kartläggningen baseras på personliga intervjuer med brukarna vid den berörda enheten. Intervjuerna utförs av brukarrevisorer, det vill säga personer som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa och som har genomgått en brukarrevisions-utbildning.
  Läs mer på:
  http://www.nsphig.se/brukarrevision/

  Föreningen Brukarrådet för Missbruksfrågor erbjuder att genomföra brukarstyrda brukarrevisioner kring missbruk och beroendefrågor utifrån en metod framtagen av Verdandi inom utvecklingsarbetet ”Kunskap till praktik”.
  De brukarstyrda brukarrevisionerna genomförs i första hand som enkätundersökningar av en brukarorganisation, ett brukarråd eller en av brukare särskilt utsatt projektgrupp på uppdrag av en kommun, verksamhet, förvaltning eller forskning. Revisionen planeras, genomförs och återrapporteras av brukare med erfarenhet av den aktuella eller liknande tjänster men som inte är aktuella i den granskade verksamheten för tillfället.
  http://www.brukarstyrd.se/brukarrevision/

Kliniken och representanter från brukarorganisationerna har tillsammans utformat en av de tre delarna i den s k VUP-kompassen (en inställd riktning för vilka värden som skall känneteckna arbetet) som handlar om bemötande.

 

Kontakt 
Brukarsamordnare 
Johannes Lindqvist 
Tfn: 033-616 23 93 
E-post: johannes.lindqvist@vgregion.se 

Representant från vuxenpsykiatrin
Sektionschef
Malin Camper
Tfn: 0700-81 69 91
E-post: malin.camper@vgregion.se