Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Med upptagningsoråde: Göteborgs kommun.

 

aktuella mottagningar inom beroende

Sahlgrenska Universitets sjukhuset

Verksamhet Beroende arbetar med utredning och behandling av personer med missbruk/beroende med eller utan samtidig psykisk ohälsa. Primärvården ansvarar för insatser vid riskbruk samt behandling av missbruk utan samtidig psykisk ohälsa. Övrig psykiatri har ansvar för psykiatriska patienter med mindre omfattande missbruk. Upptagningsområden är Göteborg stad samt kranskommunerna Mölndal, Partille, Härryda och Öckerö.

På Östra sjukhuset finns tillnyktringsenhet (TNE/364) med platser för personer som har omhändertagits enligt Lagen om berusning (LOB). Heldygnsvården inom Beroende består av avdelning 306 som tar emot unga vuxna, avdelning 367 som är en akutavdelning och avdelning 368 för patienter i behov av längre vårdtid. Dessutom finns dagavdelning 369 som arbetar med personcentrerad vård. 

Nordhemskliniken vänder sig till personer med beroende av alkohol utan samtidig psykisk ohälsa och bedriver både heldygnsvård och öppenvård i lokaler belägna på fjärde långgatan i Göteborg. 

Patienter kan söka till VO Beroende via egenremiss eller remiss från annan vårdgivare som skickas centralt till Kontaktpunkt psykiatri. Där fördelas ärenden till respektive enhet som personen tillhör utifrån folkbokföringsort men även utifrån socialtjänsttillhörighet. Patienten kan också själv välja specialistöppenvård enligt det fria vårdvalet.

För ytterligare information om mottagningar och avdelningar inom VO Beroende läs mer här: Verksamhet Beroende inkl Mottagningar och Avdelningar

 

 

brukarråd och brukarinflytande

Ett brukarråd finns på Östra Sjukhuset. Brukarrådet har möten ungefär en gång per månad och sammankallas av verksamhetsutvecklare från VO Beroende. I detta brukarråd är följande organisationer och föreningar aktiva: