Brukarinflytande och brukarföreträdare lyfts i ny rapport

2014 tog regeringen  ett initiativ till en treårig satsning med syftet öka den medicinska säkerheten och förbättra omvårdnaden om de personer som omhändertas.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys fick i uppdrag att följa upp denna satsning. I en nyligen utgivna rapporten En lob i mål? Uppföljning av satsningen för ett förbättrat omhändertagande av berusade personer” ges en bild av vad denna satsning lett till.
Vårdanalys övergripande slutsatser:

  • Satsningen har satt frågan på agendan
  •  Vården och omsorgen i samband med omhändertaganden behöver förbättras
  • Kunskapsstödet på området behöver utvecklas.

Sedan påvisas att brister i samordningen kan drabba en person med missbruk och beroende och anhöriga på olika sätt.

Utifrån dessa slutsatser ges rekommendationer inför framtida förbättringsarbete  för personer som blir omhändertagna enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB). En av rekommendationerna lyder enligt följande:

Regeringen, landstingen och kommunerna bör säkerställa att kunskaper och erfarenheter från patienter och brukare tas tillvara
Det är viktigt att utvecklingen av kunskapsstöd baseras på de omhändertagnas egna erfarenheter, behov och förutsättningar. Att ta tillvara de omhändertagnas och deras anhörigas erfarenheter och perspektiv är ett sätt att på sikt stärka kvaliteten i omhändertagandet. Därför är det viktigt att patienter och brukare kommer till tals och deltar i att utforma styrningen och utvecklingsarbetet inom området.(s. 18)

I rapporten finns ett stycke om  att
Brukarföreträdare i vården kan ge motivation
Ett sätt att motivera personer att ta emot fortsatt stöd och vård kan vara att brukarorganisationer engageras, menar brukarföreträdare. I vissa landsting har brukarorganisationer engagerats i att besöka beroendeavdelningar för att motivera personer till fortsatta insatser och behandlingar. Personer med egna erfarenheter av missbruk har kunskaper och perspektiv som gör att de kan lyssna och ställa frågor som kan motivera personer till att ta emot stöd och hjälp, menar brukarföreträdare. På så sätt kan de komplettera sjukvårdspersonalen på ett bra sätt, menar både brukare och företrädare för vården. (s. 86)

 

Ladda ner och läs rapporten:

https://www.vardanalys.se/wp-content/uploads/2018/03/LOB-rapport-web.pdf