brukarrådet för missbruksfrågor
västra götaland

IDEELLA ORGANISATIONER MED GEMENSAMMA SYFTEN OCH MÅL INOM BEROENDE- OCH MISSBRUKSFRÅGOR

Föreningen har till uppgift att utveckla metoder för brukar-, anhörig- och patientinflytande
samt i övrigt arbeta för en bättre beroendevård

Dålig beroendevård kostar massor på sikt. I människoliv, lidande och pengar!

6 argument för brukarinflytande

Kvalitet & service

De som beslutar om eller utför vården får ökad kunskap om brukarnas behov och erfarenheter. Det ger bättre kvalitet och alltså bättre service! (serviceanpassningsargumentet)

Effektivitet

Det blir mer effektivt att utgå från brukarnas faktiska behov — målen för verksamheten blir lättare att uppnå. (effektivitetsargumentet)

Jämlikhet

Det blir mer jämlikt i maktbalansen mellan de som bestäm-mer om vården eller utför den och de som får vården, brukarna. (maktutjämningsargumentet)

Förståelse

Brukarna får större förståelse och acceptans för hur vården fungerar om de är med och påverkar den.(legitimitetsargumentet)

Återhämtning

Att medverka i besluten för den verksamhet och vård man tar del av är viktigt. Delaktighet och stärkt självförtroende för deltagarna är viktigt för tillfrisknandet. (expressivitetsargumentet)

Demokrati och delaktighet

Inte bara politiker, tjänstemän och vårdanställda lär sig av brukarnas erfarenheter. Att vara med i besluten leder också till större kunskap om demokratiprocessen.
(medborgarfostrande argument)

Sammanställningen kommer från skriften: ”Påverka beroendevården där du bor!” av FMN och RFHL

Vilka kan bli medlemmar?

Organisationer som var för sig representerar människor med missbruksproblematik samt deras anhöriga. 

Våra medlemmar kännetecknas av att:

  • vara en brukar-, anhörig- eller patientorganisation
  • vara verksam helt eller delvis inom Västra Götaland
  • ha anslutit sig till nätverkets organisatoriska plattform och grundläggande värderingar
  • vara demokratisk och medlemsstyrd
  • vara beredd att aktivt delta i föreningens arbete

Associativt medlemskap
Organisation som inte uppfyller villkoren för medlemskap eller av andra skäl inte vill eller kan ingå som ordinarie medlem kan efter ansökan och godkännande ingå som associerad medlem i föreningen. Organisationen hålls informerad om verksamheten och har närvaro- och förslagsrätt i förenings- och arbetsmöten men inte beslutsrätt.

medlemmar

Sällskapet Länkarna i Borås